Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen BELGIUM TELECOM

Algemene bepalingen

Huidige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke schending van deze voorwaarden kan burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen met zich brengen. Door het feit dat de internetgebruiker deze site raadpleegt en gebruikt, wordt aangenomen dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en ze aanvaardt. De op deze site gebruikte benamingen, headlines en logo's zijn voor het overgrote deel gedeponeerde merken. BELGIUM TELECOM n.v. wijst elke verantwoordelijkheid af ingeval van ontoegankelijkheid van zijn BELGIUM TELECOM-site (www.belgiumtelecom.be) veroorzaakt door een tijdelijke storing van het netwerk, een router of een server. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken en hoven van Brussel bevoegd.

Algemene gebruiksvoorwaarden

BELGIUM TELECOM n.v. besteedt de grootste zorg aan de opmaak van zijn website BELGIUM TELECOM (www.belgiumtelecom.be). BELGIUM TELECOM n.v. garandeert echter niet de juistheid van de informatie die er wordt vermeld. De logo's, foto's en teksten van de merken die voorgesteld worden op de site verbinden enkel de betrokken merken en hun lastgevers.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid

De gebruiker wordt tevens ervan verwittigd dat de voorgestelde informatie aan wijzigingen kan onderhevig zijn en zonder voorafgaandelijk bericht kan aangepast worden. BELGIUM TELECOM n.v. wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de inhoud van de site of het gebruik dat men ervan zou kunnen maken. BELGIUM TELECOM n.v. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die onvrijwillig begaan worden. De technische benamingen, tarieven en prijsvoorbeelden die op de website BELGIUM TELECOM (www.belgiumtelecom.be) te vinden zijn, worden ten indicatieve titel gegeven en kunnen zonder voorafgaandelijke waarschuwing gewijzigd worden.

Links naar derde sites

Wanneer links naar andere sites gecreëerd zouden worden, kan BELGIUM TELECOM n.v. in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor het bestaan van die andere sites en voor de inhoud die erop te lezen valt, noch van het gebruik dat men ervan zou kunnen maken.

Vermeldingen met betrekking tot auteursrechten en tot de merken

De opgemaakte teksten, illustraties en andere elementen die op de site verschijnen, zijn beschermd door het auteursrecht. Om het even welke kopie, bewerking, vertaling, zetting of wijziging van delen of het geheel van de site, onder om het even welke vorm (elektronisch, mechanisch of ander) is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.
Elke andere naam van een bedrijf, product of dienst alsook schermafdrukken die op de site BELGIUM TELECOM worden geciteerd of waarnaar wordt verwezen (www.belgiumtelecom.be) zijn enkel bestemd ter illustratie en identificatie. Het gaat om de gedeponeerde merken van hun respectievelijke eigenaars.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle persoonlijke gegevens die via de formulieren op de website BELGIUM TELECOM (www.belgiumtelecom.be) worden verzameld, worden verwerkt door BELGIUM TELECOM waarbij de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, meer bepaald waar het gaat om het verwerken van gegevens met een persoonlijk karakter, wordt nageleefd. De gebruiker heeft steeds het recht de gegevens die over hem zijn verzameld, te consulteren, ze indien nodig te verbeteren of hun schrapping te vragen. BELGIUM TELECOM n.v. bewaart de gegevens enkel voor intern gebruik en verspreidt ze in geen geval naar derden. In het geval er links zouden gemaakt worden naar derde sites, en BELGIUM TELECOM die sites dus niet controleert, spoort BELGIUM TELECOM de surfer aan om zelf het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer van die sites na te kijken.

 

More Hoe moet men zijn telefooncentrale verhuizen?

BELGIUM TELECOM stelt u enkele professionele adviezen voor, zodat alles voor het best gebeurt.